ErhvervsWiki - eIndkomst


Emneregister

eIndkomst

Hvad er eIndkomst?
eIndkomst er et register, der stort set skal indeholde de indkomstoplysninger, som fremgår af den ansattes lønseddel. Registret skal også indeholde indkomstsoplysninger om pension, sociale ydelser og lignende. Alle de oplysninger som i dag fremgår af den årlige oplysningsseddel er således indeholdt i de månedlige indberetninger til eIndkomstregistret. Indberetning af oplysninger skal på sigt kun ske én gang ét sted og sikrer, at ingen skal indberette de samme oplysninger flere gange til forskellige offentlige myndigheder.

Hvem skal indberette?
Indberetningen til eIndkomstregistret gøres obligatorisk for alle Indberetningspligtige pr. 1. januar 2008.

Hvornår indføres eIndkomst?
Der er planlagt løbende tilslutning hen over 2007. Forløbet af denne tilslutning er endnu ikke fastlagt.
Virksomheder, der allerede bruger LetLøn indberetter automatisk til eIndkomst fra 1. januar 2007.
Papirindberetning til eIndkomst bliver først mulig pr. 1. januar 2008.
Når en virksomhed er registreret som indberetningspligtig arbejdsgiver, er den automatisk tilmeldt eIndkomst.

Hvad skal indberettes?
Der skal hver måned for den enkelte ansatte angives A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (SP- bidrag er midlertidig ikke aktiv), og andre oplysninger, der i dag angives på den årlige oplysningsseddel. Herudover skal der, som noget nyt, for hver enkelt ansat også indberettes antal løntimer pr. periode, bruttoindkomst, bruttoferiepengebeløb (feriepenge før skat), tilhørsforhold til barselsudligningsordning og eventuelt det produktionsenhedsnummer, hvor den ansatte arbejder (af hensyn til automatisk beregning af befordringsfradrag).

Dette medfører, at private og offentlige arbejdsgiveres lønudbetalinger, udbetalinger af offentlige ydelser samt pensionsudbetalinger skal indberettes i forbindelse med hver udbetaling eller mindst én gang månedligt.

Hvordan skal betales?
På baggrund af de indberettede oplysninger udstiller eIndkomst det beløb, som virksomheden skal afregne indenfor de gældende tidsfrister. Betaling skal ske ad de sædvanlige kanaler. Det samlede tilsvar der skal betales for den enkelte periode kan læses på TastSelv Erhverv, når der er indberettet til eIndkomst for perioden.

Hvad skal oplysningerne bruges til?
Grundtanken med registret er at opnå bedre kontrol med udbetaling af ydelser fra det offentlige, øget genanvendelse af data, sikre datas aktualitet samt muliggøre, at virksomheder altid indberetter oplysninger løbende (efterhånden som de dannes i virksomheden).

Hvor kan man se de indberettede oplysninger?
Borgere vil via Skattemappen have adgang til oplysninger, der er indberettet på deres CPR-nr., ligesom virksomheder vil have adgang til oplysninger, som de selv har indberettet og oplysninger, som er indberettet på deres vegne.

Hvilke lettelser får virksomheden på SKATs område?

 • Bortfald af den årlige oplysningsseddel
  Arbejdsgiverens pligt til årligt at indsende oplysningssedler erstattes af den løbende indberetning i forbindelse med lønudbetaling. Alle de oplysninger som fremgår af den årlige oplysningsseddel er indeholdt i de månedlige indberetninger til eIndkomstregistret.

 • Bortfald af den månedlige MIA-indberetning

 • Bortfald af virksomhedernes administration af skattekort (indførelse af eSkattekort)
  Virksomhederne vil fremover skulle modtage medarbejdernes skattekort digitalt. Ved ændring i borgerens forskudsopgørelse, fremsender eIndkomst automatisk meddelelse til den/de virksomhed(er) hvor borgeren er ansat om, at nyt skattekort er til rådighed. Virksomhederne vil derfor ikke længere skulle modtage og opbevare medarbejdernes papirskattekort. I 2007 kan man stadig bruge skattekort på den hidtil gældende måde.

 • Bortfald af virksomhedernes administration af Lønindeholdelse (indførelse af én trækprocent via eSkattekort er planlagt indført fra 1. april 2008. Oplysning om indførelsen annonceres på SKATs hjemmeside og ved meddelelser fra SKAT til de arbejdsgivere der omfattes af dette.).
  I forbindelse med etableringen af eSkattekortet fritages arbejdsgiverne for at foretage særskilt lønindeholdelse i medarbejdernes løn. Lønindeholdelsen foretages i stedet via reguleringer i skattekortet. Der etableres én trækprocent, der er sammensat af restancetræk og skattetræk

 • Bortfald af virksomhedernes pligt til samlet A-skatteangivelse

Virksomhedernes pligt til månedlig angivelse af indeholdt A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag afskaffes. A-skattetilsvaret dannes i stedet af SKAT på grundlag af de af virksomheden løbende fremsendte lønoplysninger

Hvilke lettelser får virksomheden på andre områder?
Der arbejdes lige nu med planer om at forbedre indberetning på følgende områder:

 • Arbejdsgivererklæringer
 • Refusion af sygedagpenge
 • Administration af G-dage


Kilde: Skat.dk

A-indkomstA-kasseA-skatAktieselskab
AndelsselskabAnpartsselskabAnsatteB-indkomst
BilagBogføringCVR-nummerDebitor
E-fakturaEAN nummereIndkomstElektronisk faktura
EnkeltmandsfirmaEnkeltmandsvirksomhedErhvervslinksEtableringskonto
EU momsFakturaFakturaportalForretningsplan
FølgeseddelInteressentskabKontoplanKreditnota
KreditorLetLønLæs ind-bureauLæs ind-service
MomsMomsregistreringNemKontoOIOXML
OrdreP-nummerPartnerskabRegnskab
RegnskabsprogramSE-nummerSkatteregnskabVAT
VirksomhedslukningVirksomhedsordningen

     
 Prøv en demoversion af hvad FakturaNet kan tilbyde dig: Opret kunde- og varekartotek. Opret og udskriv ordrer, følgesedler og fakturaer. Send besked pr. email vedr. faktura.  Registrer dig gratis som bruger pÃ¥ FakturaNet.dk her.
NÃ¥r du er oprettet som bruger kan du straks benytte alle gratisfunktionerne til din faktura administration.